Facebook

Tilbud

Indramning og Laminering

Tjek:

Fuglsang

Rammer.dk

Salgs- og leveringsbetingelser
på Auto- og Boligmonteringsområdet (Forbrugerkøb)

1. Aftalegrundlag

Alle arbejder og leverancer til kunden sker i henhold til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud til kunden er bindende i 14 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilbuddet.
Alle priser er inklusive moms.

Bindende aftale er først indgået, når kunden har accepteret tilbuddet, eller når virksomheden har udarbejdet en skriftlig ordrebekræftelse.
Indsigelser til ordrebekræftelsen skal fremsættes til virksomheden senest 5 hverdage fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen.

3. Ydelsen
Arbejdet udføres fagmæssigt korrekt i en kvalitet som modsvarer den aftalte pris, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

4. Tekniske oplysninger
Tekniske oplysninger, herunder men ikke begrænset til materialer, udførelsesmetoder og specifikationer, i bl.a. kataloger, brochurer og brugsanvisninger m.m. om arbejdets funktion, anvendelse og andre tekniske data er alene vejledende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5. Ændringer i arbejdet
Hvis kunden anmoder virksomheden om at udføre ændringer af arbejdet udover det oprindeligt aftalte, er virksomheden berettiget til betaling for sådant arbejde. Virksomheden er forpligtet til snarest muligt at gøre kunden opmærksom på forhold, der var skjulte for virksomheden ved tilbudsafgivelsen og som er nødvendige for at fuldføre opgaven, med henblik på eventuel regulering af virksomhedens pris.


6. Levering
Indlevering og aflevering sker på virksomhedens adresse (ab fabrik), medmindre andet er skriftligt aftalt.

Virksomheden afleverer arbejdet til det i ordrebekræftelsen angivet tidspunkt, medmindre virksomheden har ret til tidsfristforlængelse, eventuelt ved udførelsen af ekstraarbejder, eller såfremt rettidig færdiggørelse/aflevering forhindres på grund af forhold hos kunden.
Forsinkes afleveringen skal virksomheden omgående orientere kunden om årsagen og oplyse om ny forventet afleveringsdato.

7. Mangler og reklamation
Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen eller er arbejdet ikke fagmæssigt korrekt udført, foreligger der en mangel. Såfremt kunden selv tilvejebringer materiale, anvisninger eller andet til virksomheden, hæfter virksomheden ikke for mangler, der kan henføres dertil.

Såfremt leverancen er mangelfuld, skal kunden reklamere til virksomheden inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. I modsat fald bortfalder kundens ret til at gøre manglen gældende.
Virksomheden har ret og pligt til at udbedre fejl og mangler.

8. Ansvar
Virksomheden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Dog er virksomheden i intet tilfælde ansvarlig for kundens indirekte tab.

9. Forsikring
Det er kundens ansvar, at det indleverede gods er forsikret.


10. Force majeure
I alle forhold, som virksomheden ikke har indflydelse på, såsom arbejdskonflikter, brandskade, strømsvigt mv. er virksomheden berettiget til at udskyde aflevering/færdiggørelse af arbejdet eller annullere aftalen.
Påberåber virksomheden sig force majeure, skal kunden uden unødigt ophold underrettes herom.
Kunden har i den anledning ikke krav mod virksomheden.


11. Konflikter
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver aftale parterne imellem, skal afgøres efter dansk ret og ved dansk værneting.

Udarbejdet af Dansk Håndværk, september 2013