Krumnaalen

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser – Krumnaalen.dk

CVR nr. 30496094

Salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til alle kundegrupper

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Krumnålen , CVR-nummer 30496094, (“Virksomheden”) salg og levering af produkter og serviceydelser indenfor alle forretningsområder.

2. 2. Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af alle produkter og serviceydelser til kunden (“Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrund laget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Ydelser

3.1 Standard. Alle ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre den aftalte leverance.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for leverance og serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.2 Gebyrer. Virksomheden har til enhver tid ret til at pålægge et omkostningsgebyr til miljø og andre omkostninger, som virksomheden pålægges af myndighederne.

4.3 Betaling. Kunden skal betale 100% af fakturabeløbet ved ordreafgivelse

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at ophæve salget af produkter og serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling af hele beløbet.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.

7.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at leveringen er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er en berettiget reklamation eller omfattet af anden form for garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af leverancen, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12. Behandling af personhenførbare oplysninger

12.1 Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation.

12.2 Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

12.3 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, skal Kunden kontakte virksomheden.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Handelsbetingelser – Webshop Krumnaalen.dk

Salgs- og leveringsbetingelserne er bindende for dig, og du bør derfor læse dem grundigt igennem, særligt bestemmelserne vedrørende priser, leveringsbestemmelser, returret og reklamationer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail, Mail@krumnaalen.dk, Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere vore salgs- og leveringsbetingelser.

1. Priser

Priserne er vejledende udsalgspriser inkl. 25 % moms. Vi tager forbehold for prisændringer. Du kan dog aldrig komme til at betale mere for en vare, end prisen på ordretidspunktet.

2. Bestilling og betaling

Ved bestilling af “spar på varmen forhæng”:
Du bør omhyggeligt følge de anførte regler for måltagning. Se opmålingsvideoen for det enkelte produkt. Varer produceret i Silkeborg efter kundens mål og anvisninger kan ikke tages retur eller ombyttes.

Betaling kan ske med Dankort/VISA-kort og MobilePay gennem ePay som er certificeret efter PCI-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard). Alle dine kortoplysninger bliver krypteret. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan læse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med NETS Danmark.

Der pålægges intet gebyr for kortbetalingen.

Når din bestilling er gennemført modtager du en ordrebekræftelse pr. mail, der bekræfter dit køb og viser den samlede pris. Skulle du ved en fejl ikke modtage din ordrebekræftelse, så kontakt os venligst på mail@krumnaalen.dk

3. Levering og leveringstid

Vi leverer udelukkende til din privatadresse i Danmark (med undtagelse af Grønland og Færøerne). Levering kan foregå til alle landfaste øer og brofaste øer. Ønsker køber at varen leveres uden at modtager er hjemme, kræves der en forudgående aftale herom. Køber bærer enhver risiko for varen, når den er stillet på købers adresse.

Alle varer leveres normalt indenfor 4-7 hverdage. Der kan dog i visse situationer forekomme forlænget leveringstid, men i disse tilfælde bliver du kontaktet.

Leveringsformer: Vi sender med GLS og fragten er inkluderet i prisen.

4. Fortrydelsesret

Ifølge forbrugeraftaleloven skal der ydes 14 dages fortrydelsesret på køb over nettet, men da vores produkter er specialfremstillede specielt efter kundespecifikke mål, bortfalder fortrydelsesretten når produktionen igangsættes.

Når du godkender dit køb på hjemmesiden og accepterer vores salgs- og leveringsbetingelser, accepterer du samtidig at produktionen af dine givne mål og ønsker kan påbegyndes og at fortrydelsesretten dermed bortfalder. Fortryder du købet, vil vi anmode dig om at kontakte os snarest muligt, da vi vil forsøge at stoppe ordren og dermed annullere købet for dig.

Vi har gjort hvad der er teknisk muligt for at gengive farver og mønstre naturtro, men vi må tage forbehold for mulige afvigelser fra farvegengivelserne i denne webshop og produkternes fysiske farve, idet skærmopsætninger på skærm kan give varierende farveoplevelser.

5. Garanti/Reklamationsret

På alle vores produkter ydes 2 års reklamationsret i henhold til gældende dansk lovgivning. Skulle det være tilfældet, at dine vare går i stykker efter garantiperioden, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan finde en løsning, som passer dig bedst. Garantien dækker ikke ved betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side.

Alle varer afsendes efter aftale med kunden. Kontroller straks efter modtagelse, at det er den rigtige vare, og kontakt os omgående omkring eventuelle mangler.

Returnering af varer kan kun ske efter aftale og kun i originalpakningen. Hvis der er sket skader på varen under transporten, eller stemmer det modtagne antal kolli ikke overens med forsendelsespapirerne, skal du straks reklamere til fragtmanden.

Der gives ikke kompensation for følgeomkostninger pga. fejl, og derfor skal varen kontrolleres ved modtagelsen.

6. Udførelse

Alle artikler leveres udført som beskrevet eller illustreret. Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, hvad enten det er mangel på råvarer, stigning i importpriser, brand eller andre forhold, som producenten ikke er herre over.

Der tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte varer.

7. Ansvarsbegrænsning

Sælger påtager sig alene ansvar for mangler og forsinkelse – herunder erstatningsansvar – efter Købelovens ufravigelige regler. Sælgers erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde eller forsinkede varer.

Sælgers produktansvar er begrænset i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning og er begrænset til dødsfald eller personskade samt beskadigelse af produkter, som er beregnet til privat forbrug, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

I det tilfælde, at sælgers måtte være ansvarlig, er dette ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab eller følgetab såsom tabt arbejdsfortjeneste, husleje, transportomkostninger og driftstab, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for omkostninger til tilpasning, montering eller afmontering af de bestilte varer m.v.

8. Markedsføring

Når du oplyser din e-mailadresse i forbindelse med et køb hos os, kan vi anvende e-mailadressen til at kontakte dig vedrørende den aktuelle aftale. Endvidere kan vi benytte e-mailadressen til at markedsføre produkter og tjenesteydelser over for dig i det omfang, du har samtykket til at modtage sådant markedsføringsmateriale.

Du kan altid fravælge at modtage markedsføringsmateriale ved at benytte linket herom i det elektroniske markedsføringsmateriale, som du har fået tilsendt.

9. Cookies

Ifølge EU Direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, er webshop ejerne forpligtet til at bede hver enkelte bruger om tilladelse til at bruge cookies..

En cookie er en lille datafil som bliver gemt på din computer uden at indeholde virus. Cookies hjælper os med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Det drejer sig hovedsaglig om såkaldte præference-cookies og drifts- og optimeringscookies.
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + shift + delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en Apple-computer, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.